Ordførerens hjørne

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og gjøres i kommunen. Denne er fra 17. juni.

Her kommer ukens oppdatering fra Ordførerkontoret. Stor aktivitet, mange flotte saker fra næringsliv og gode vedtak i Bystyret. Innlegget er langt, men med mange positive saker, så les gjerne hele.

Ny fisker i Kiberg. Rytis Dutkevicius har kjøpt «Vangen» fra Bengt Berntsen. Rytis er også trålmannskap og har lang erfaring fra fiske. Og nå også med investering i egen båt. Rytis er allerede i full gang med fisket, og har gjort gode fangster allerede. Kona egner og sørger for at Rytis kan drifte godt og intensivt. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre.

Bengt Berntsen, Kiberg, som de fleste kjenner fra Kiberg Fiskekjøkken, med meget gode fiskeprodukter, har også driftet «Vangen», men har nå plan om å trappe ned og finne seg en litt mindre båt og drifte med. Bengt skal selvsagt fortsatt hjelpe til på Kiberg Fiskekjøkken som altmuligmann. Vi ønsker Bengt lykke til videre, både med videre fiskeridrift, og med Kiberg Fiskekjøkken.

Fiskebruket i Kiberg i full drift. Veldig fint å se full drift på fiskebruket, med 8-10 ansatte i full sving, mottak, sløying og pakking av 15-20 tonn om dagen. 10-12 fartøy leverer daglig, med mange egnere i full sving, og med stadig voksende lokal flåte i Kiberg, så er det godt grunnlag for god drift på bruket.

Ken Ruben Johnsen. Ken Ruben har vært fisker i mange år allerede. Ken Ruben er som de fleste vet også primus motor i Vestervaagen Brygge, som jevnt og trutt kjører store vedlikeholdsprosjekter på anlegget. Vestervaagen Brygge er også et flott møtepunkt for fiskere og andre. Nå har Ken Ruben anskaffet større fiskefartøy, som gir enda bedre muligheter for drift større deler av året, og mer effektiv drift. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre.

Hermod Henriksen. Hermod har erfaring både fra fiskebåt, tråler og skipper i Kystverket. Hermod har driftet som fisker med egen skute en tid allerede, og har nå også anskaffet større fartøy, gjennom å overta fartøyet til Ken Ruben. Hermod får nå et større fiskefartøy, og kan utvide sin virksomhet som fisker. Veldig flott satsing av Hermod. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre.

ØFAS. ØFAS har hatt generalforsamling og spikret utbyggingsplanene på Svartnes. Utvidelsen av stasjonen ble noe dyrere enn planlagt, men iverksettes så raskt som mulig. Det blir veldig bra med en mer moderne og mer effektiv miljøstasjon.

Ungdomsråd og elevråd, møte med formannskapet. FSK hadde møte med representanter fra ungdomsråd og elevråd, og fikk mange gode innspill fra ungdommene. Både ønske om mer opplæring i styre og stell, om skaterampe, pump-track, og andre ønsker. Flott gjeng som vi vil se mye av fremover. 

Varanger Utvikling. Vi har hatt styringsgruppemøte, og vi har drøftet veien videre. Arbeidet fortsetter med full styrke etter sommeren.

Formannskapsmøte. Vi har hatt møte i FSK, hvor sakene der ble sendt videre til Bystyret.

Bystyre. Bystyret har hatt siste møte før sommeren med en lang rekke saker:

Årsregnskapet. Vardø kommune har 12 million i mindreforbruk i 2021. 7 million går til bruk av egenkapital istedenfor lån til investeringsprosjekter. Utdrag fra regnskapet viser at disposisjonsfondet øker. Kommunens gjeld reduseres. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å renovere kommunens bygg og anlegg. Vi fortsetter å gi tilskudd til næringsfond og etablerere. Og vi leverer fortsatt gode tjenester. Vardø kommune drives godt, vi har noen økonomiske bufre og økonomisk fleksibilitet, og vi har muligheten til å stramme livreima, om situasjonen skulle tilsi det. Og det må understrekes; Vardø kommune drives smart og effektivt takket være en flink stab og flinke ansatte.

I vedtak om disponering av årsregnskapet ble det vedtatt å sette av midler til:

Partisanmuseet fikk tilskudd på 200.000 til teknisk oppgradering av Partisanmuseet.

Kiberg bygdelag, fikk 150.000 til bygdeutvikling og forskjønnelse i Kiberg.

Investering buss-skur ved Rådhusplassen. 150.000. Iverksettes så raskt som mulig.

Tilskudd Kulturpilot «Store opplevelser, små steder», 100.000, som skal kjøres i september.

2022 er «Frivillighetens år». Det ble derfor vedtatt tilskudd lag og foreninger i forbindelse med arrangement i sammenheng med «frivillighetens år», 100.000.

Kommunale investeringer i inventar og utstyr. Avsetning 400.000.

Anskaffelse og sanering av 2 herreløse bygg. Her ble det satt av 500.000, i tillegg til de 500.000 som ble satt av i budsjett 2022.

Vardø Kirke vedlikeholdsprosjekter, ble gitt tilskudd på 150.000. I tillegg ble det vedtatt å ta inn vedlikehold av kirkegårder og kirkebygg i kommunens økonomiplan for 2023-2023.

Uteområde Vardø skole. Bystyret har lyttet til ungdomsrådet og elevrådets ønsker. Elever, lærere, adm og politikere, skal sammen lage et flott prosjekt om helhetlig oppgradering av aktivitetsområdene rundt skolen. Til sammen er det nå satt av 1 million til prosjektet. 

I tillegg ble det satt av midler til ulike næringsfond med 2,5 mill.

Andre saker.

Økonomirapport 1. tertial. 2022 blir, slik det ser ut nå, et strammere år enn tidligere. Foreløpig har kommunen god kontroll. Imidlertid må bystyret være forberedt på å iverksette tiltak for å ta ned driften om nødvendig.

Vindkraft. Bystyret vedtok å være positive til utbygging av vindkraft i kommunen, under forutsetning av at utbygging må skje i nærheten av eksisterende infrastruktur, at det tas hensyn til natur, miljø, økosystemer og andre næringer.

Politisk organisering. Bystyret vedtok å beholde dagens politiske organisering med antall medlemmer i Bystyre og utvalg.

Ungdomsklubb. 3 dager i uka. Bystyret vedtok å utvide åpningstidene på ungdomsklubben til 3 dager pr. uke.

Varmesøkende kamera. Brannetaten. Det ble bevilget midler til innkjøp av varmesøkende kamera.

Lokaler kulturpiloten. Kulturpiloten ble innvilget dekning av ekstrakostnader i forbindelse med oppussingen av sine nye lokaler.

Aalesundfisk Vardø AS / (Vardø Fiskeriservice AS). Aalesundfisk fikk i Bystyret ja på sin søknad om å feste mer tomt på Svartnes, og går nå i gang med prosjektering av utvidelse av bygg, som vil bety økte leveranser, mer produksjon, mulighet for saltfiskproduksjon og andre produkter, flere ansatte, flere fartøy, mer service som bunkers, is, frys, kjøl og egning, samt lager mv. Veldig bra prosjekt, og vi håper på start av prosjektet så raskt som mulig.

Utvikling Svartnes. Det er veldig mange aktører og mange planer for Svartnesområdet. Dette er veldig gledelig og spennende, vi heier på aktørene og håper planene kan realiseres. Det handler nå om å forsøke å legge til rette raskt nok, finne optimale løsninger for alle, og samtidig finne gode løsninger for framtidig utvikling og vekst på Svartnes. Bystyret vedtok derfor å sette på sakskartet til neste Bystyremøte en utredning av investeringsbehov, kostnadsoverslag og inntektspotensial for de ulike utviklingsprosjektene på Svartnes. Dette blir en viktig sak fremover.

Havnesaker vedtatt:

Utfylling og mudring vestre molokrok ble vedtatt. Fiskeriene er på vei nordover. Vi har ikke mer plass i Vardøhavna, og tidligere i vår var det fullt i Vardø. Med gode liggeplasser vil flere fiskere foretrekker Vardø og Kiberg. Og dette prosjektet etablerer mange nye, og gode, liggeplasser. Vi får et kjærkomment industriareal, og samtidig vil det være god byutvikling i et område som absolutt trenger det. 

Ny elvarebil ble vedtatt innkjøpt.

Utvidelse strømkapasitet industriområde Svartnes ble vedtatt. Viktig å få på plass for den økte aktiviteten på Svartnes.

Anskaffelse 5 nye flytebrygger til indre havn ble vedtatt, og dermed ferdigstilles havneprosjektet bak indre molo i løpet av høsten med flere liggeplasser. Det blir et flott syn med stor aktivitet innerst i havna og i bybildet.

Mange flotte saker og vedtak i uken som gikk altså.

Det nærmere seg sommerferie for mange, jeg skal fortsatt drifte en stund til, og med det ønsker jeg alle sammen en fin helg og en flott neste uke.

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Når denne avisen leses, har Østhavet tatt ferie. Det har...
Fylkesrådet, som består av AP, SV og Senterpartiet, har nylig...
Vi har akkurat lagt bak oss en vinter med skyhøye...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Varanger Krafts henvendelse til Vardø kommune skal opp i formannskapsmøte...

Søk i artikler og gamle aviser