Uttalelser fra årsmøtet i Vardø arbeiderparti

Barentssamarbeidet i nord må styrkes

Vardø har i uminnelige tider vært en utvikler av relasjonene mellom Norge og Russland i nord. 

Vardø er den norske «Pomorhovedstaden». Pomorhandelen er den kulturhistoriske kjernen som la grunnlaget for Barentssamarbeidet, som er Norges viktigste utenrikspolitiske prosjekt. 

Barentssamarbeidet er Norges viktigste arena for å sikre godt og fredelig naboskap med Russland langs grensen i nord. Utviklende dialog mellom naboer gir avspenning, fred og stabilitet i nord og øst. Årsmøtet i Vardø Arbeiderparti vil styrke samarbeidet i Barentsregionen ved å tilbakeføre prosjektmidler til Barentssekretariatet, som er redusert de siste årene. 

Årsmøtet i Vardø Arbeiderparti vil omsette flere av målene i Kirkenes-II erklæringen til praktisk samarbeid i Barentsregionen. Dette gjelder utvikling av virkemidler som gjør det lettere å drive næringsvirksomhet mellom folk som bor på hver sin side av den norsk-russiske grensen. Eksempler er utvikling av felles praksis, standard kontraktsformularer og rimeligere tvisteløsning som øker forutberegneligheten av avtaler mellom små næringsdrivende.

Vardø Arbeiderparti ønsker økt mobilitet, gjennom fjerning av grensehindre og innføring av visumfrihet i hele Barentsregionen. Sanksjonene mot Russland må fjernes, for å styrke og utvikle naboskapsaktiviteten mellom Norge og Russland i nord. De internasjonale institusjonene i Barentsregionen må tilføres myndighet og budsjettmidler, slik at de selv gjennom interne prosesser kan fjerne grensehindre. Dette sikrer effektiv utvikling av samarbeidet i Barentsregionen innenfor rammen av statens omforente mål i Kirkenes-II erklæringen.

Øst-Finnmark er tvangssammenslåingens taper

Regionreformen har blitt gjennomført med tvang i Troms og Finnmark, trass stor folkelig motstand mot reformen. Det ble gjennomført en folkeavstemming i Finnmark hvor et overveldende flertall sa nei til sammenslåingen. 

Finnmark og Troms Arbeiderpartier har utformet en avtale hvor man skal jobbe for å oppheve tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark. 

 Vardø arbeiderparti er en stor motstander av tvangssammenslåingen, en sammenslåing hvor Øst-Finnmark ser ut til å bli den store taperen. Det er nå et sannsynlig resultat hva gjelder representasjon i styrende organer.

Signalene fra Det Dorske Arbeiderparti sentralt har vært vage og tvetydige på hva man vil foreta seg viss mann får et annet stortingsflertall etter valget 2021. Til sammenligning har partiene SV, SP, MDG og Rødt vært tydelige på at tvangssammenslåingen skal oppheves om man får et nytt stortingsflertall etter valget i 2021.

Vardø Arbeiderparti ønsker en avklaring på hva partiet sentralt kommer til å foreta seg i saken etter neste stortingsvalg.

Støtter Det Norske Arbeiderparti sentralt Troms og Finnmark sin kamp for å oppheve tvangssammenslåingen?

Sykehusstriden må løses 

Vardø Arbeiderparti konstaterer at striden mellom Hammerfest og Alta ikke er lagt død. Regjeringen har helt bensin på bålet til denne striden ved å erklære og arbeide for at Finnmarkssykehuset skal slås sammen med Universitetssykehuset i Tromsø. Hensikten synes å være å svekke Hammerfest sykehus for derved å kunne etablere sykehus i Alta.

Vardø Arbeiderparti og kommunene i Øst-Finnmark har stått last og brast sammen om å opprettholde Finnmark som ett fylke, og derav gitt støtte til at sentrale institusjoner skal beholdes her. Som vår støtte til Hammerfest sykehus og nåværende sykehusstruktur.

Slikt samhold krever at vi vi har en gjensidig forståelse av at alle har ulike behov, og at vi stiller opp for hverandre. Dette samholdet om at Finnmark skal være ett fylke smuldrer nå opp, og det ser ut for at man i Hammerfest og Vest-Finnmark ikke ønsker å stille opp for Øst-Finnmarks behov i sammenslåingen av Finnmark og Troms. 

Vardø Arbeiderparti mener dette er et politisk veiskille som gjør at vi nå må gi uttrykk for hva som er best for egen befolkning og Øst-Finnmark når vi blir slått sammen med Troms fylke med tvang.

For Vardøs innbyggere er opptreningssenteret i Alta en institusjon som brukes. Det vil være en fordel om det også er sykehusfunksjoner der som gjør at man slipper å reise etter operasjon for opptrening. Også når det gjelder reise er Alta mer tilgjengelig for oss enn Hammerfest.

Vardø Arbeiderparti vil derfor støtte det politiske forslaget om å slå sammen Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset for å gi et tilbud som er mer tilpasset befolkningen i Øst-Finnmark. Dette også om det innebærer at Altas helsesenter får status som sykehus.

Arbeidsavklaringspenger 

AAP er en helserelatert ytelse du kan motta dersom du ikke har noen rett på sykepenger. For å få innvilget AAP må din arbeidsevne være nedsatt med minst 50% til ett hvert yrke, på grunn av sykdom, skade eller lyte.

01.01.18 trådde nye regler i kraft. Innstramminger for å kunne få en forlengelse ut over maks tid ble innført. Hele folketrygdlovens kapittel 11 om AAP ble strammet inn og brukerperspektivet er helt fraværende.

Konsekvenser er at svært syke mennesker mister sin inntektssikring over natten, ofte uten varsel. Flere opplever nå å måtte selge hus/leilighet og eiendeler for å få mat på bordet. Flere må velge mellom mat eller medisiner. Utredning og behandling stopper opp på grunn av manglende økonomi. Flere opplever en forverring i sykdom, og flere får psykiske problemer som angst og depresjon. Familier går i oppløsning, barn opplever at de må flytte, tryggheten blir borte, barnefattigdommen øker. Avstanden til arbeidslivet blir enda større, og mer. Vi trenger endringer i AAP-regelverket, og vi trenger det nå. Syke og skadede mennesker skal ikke lide og bære konsekvensene for at helsevesen og NAV ikke klarer å få ferdig avklart sine AAP mottakere i løpet av en makstid. Så lenge det er behov for utredning, behandling eller arbeidsrettet tiltak, så må AAP mottakeren få beholde sin inntektssikring, uavhengig av tid. Det at helsevesenet har kø for utredning og behandling, og NAV køer på arbeidsrettet tiltak med lange saksbehandlingstider, skal ikke de syke bære konsekvensene av.  Folketrygdlovens formål er å gi økonomisk trygghet og bidra til utjevning av inntekt og levekår. Folketrygden skal også bidra til hjelp til selvhjelp. Vardø Arbeiderparti forventer at Arbeiderpartiet sentralt arbeider for å reversere endringene om arbeidsavklaringspenger slik at formålet i Folketrygdloven om inntektssikring ivaretas.

Vardø Arbeiderparti

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Hva er det egentlig vi vil med det offentliges tjenestetilbud?...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Vi har ropt det før og de fleste av våre...

Søk i artikler og gamle aviser