Vardø formannskap krever stans i fylkesrådets budsjettkutt for Vardø videregående skole!

De foreslåtte kutt vil ramme Vardø videregående skole hardt og er uakseptabelt.

Vardø formannskap reagerer sterkt på det vi oppfatter som en lukket prosess, der kommuner, skoler, tillitsvalgte og elever ikke har fått innsyn i, eller fått være med i prosessen. Vardø formannskap reagerer også sterkt på den korte tiden vi har fått til å sette oss inn i saken før saken skal opp til beslutning. Vardø formannskap mener at en slik saksbehandling er svært kritikkverdig. 

Vardø formannskap vil også peke på samarbeidsplattformen som AP/SP/SV har inngått på fylket. Vi forventer at disse partiene følger opp samarbeidsplattformen som sier at partiene skal «slå ring om de offentlige skolene», «ikke gjennomføre sentralisering av den videregående skolen», og at «tilbudene skal være varierte og desentraliserte». Vardø formannskap er meget skuffet og overasket over at man ser bort fra sin egen samarbeidsplattform i fylkeskommunens viktigste satsingsområde.

Befolkningsnedgang i Finnmark

Ett svekket opplæringstilbud må selvfølgelig sees i lys av den vedvarende trenden med stor befolkningsnedgang i Finnmark. Vi mener at en svekkelse av videregående skole vil forsterke denne utviklingen og utdanningsnivået i Finnmark.

Enestående i sitt slag, med svært gode tilbud

Vardø videregående skole har mer enn 40 års drift, og er enestående i sitt slag, med den eneste skolen med nasjonal sjømatlinje i Norge. Vardø videregående skole gir svært gode tilbud, og fylkeskommunen får mye for pengene. Frafallet i skolen er lavt, karakternivået er høyt, og skolen har høy trivsel blant alle elever. De tilbyr gode og økonomisk forsvarlige hybeltilbud til borteboende elever, som igjen er med på å forsterke gjennomføringsevnen for elevene. 

Turisme og reiseliv, og Sjømat med studiespesialisering som næringsarena

Det er et enormt fremtidig behov for kompetanse innenfor restaurant og matfag. Det er utrolig viktig at vi tilbyr Finnmarks ungdommer utdannelsesmuligheter i disse fagene i Finnmark. Vardø har også en unik beliggenhet til råstoff og ingredienser som er særegne i den norske naturen. 

På den nasjonale sjømatlinjen tilbys det generell studiekompetanse. Dette gjør at elevene kan velge om de vil ta fagbrev, eller om de vil søke seg rett inn på universitetsstudier uten å måtte ta et ekstra år med påbygging. Den er altså bygd på samme lest som Idrettsfag og musikk/dans/drama i Alta. For å kunne opprettholde sjømatlinjen, må linjen for studiespesialisering (STU) opprettholdes, slik at elevene på nasjonal sjømatlinje kan oppnå generell studiekompetanse. Det må være helt essensielt for Finnmark, som et av Norges største sjømatfylker, at vi kan tilby utdanning innen disse fagene. Fylkeskommunen må planlegge for slik kompetanse i fremtiden. 

Kutt i Øst?

Det er videre uforståelig at alle kutt skal tas i Øst, når det framkommer fra fylkesutdanningsetatens siste oversikt viser at det er 715 ledige studieplasser i Vest, og 601 ledige plasser i Øst. På denne bakgrunn må det forventes at kutt tas likt i begge regionene. Troms og Finnmark er fortsatt ett fylke. Da kan ikke alle kutt tas i ett fylke. Det er uakseptabelt, og Vardø formannskap kan ikke godta dette. 

Er det vesentlig mindre ledig kapasitet i Vardø?

Fylkeskommunens utdanningsetats egne oversikter viser at Vardø Videregående skoles ulike linjer ikke har vesentlig større ledig kapasitet enn de øvrige skolene i Øst. Altså ingen argument for svekkelse.

Regjeringen syn på utdanning i distriktene

Regjeringen har sagt at det skal satses på utdanning i distriktene og at økonomien i fylkeskommunene skal styrkes. De skriver i sin Regjeringserklæring, Hurdalsplattformen, at Regjeringen vil: «Gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle i distrikts- og regionalpolitikken…Styrke utdanningstilbud og etter- og videreutdanning i distriktene…Det skal bygges sterke kompetansemiljøer i hele landet…Ingen vedtak om nedleggelser av statlige tjenestesteder…Utvikle regionvekstavtaler mellom staten og regioner, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet, og langsiktige rammer for utdanning og velferd…». Forslaget om kutt i utdanningsbudsjettene blir med dette enda mer uforståelig. 

Vardø formannskap kan ikke akseptere!

Vardø formannskap kan ikke akseptere store kutt av utdanningstilbud og nedlegging av arbeidsplasser i vår kommune. Sentralisering og nedleggelse av tilbud i videregående opplæring i distriktene er det motsatte av strategien til utdanningssektoren, der utvikling av desentraliserte og fleksible utdanningstilbudet er et satsningsområde. Det strider også i samarbeidsplattformen som AP/SP/SV har inngått på fylket.

Vardø formannskap ber på denne bakgrunn Troms og Finnmark fylkeskommune revurdere sine forslag, og i lys av befolkningsutviklingen i Troms og Finnmark, se på følgende løsningsforslag:

  • Kuttene i videregående opplæring i Finnmark utsettes til etter oppløsningen av Troms og Finnmark fylkeskommune, og til etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. 
  • Dagens linjer opprettholdes ved Vardø videregående skole. Det foretas et likt kutt for alle skolene, der skolene selv må finne inndekning for innsparingene, uten å kutte klasser. 
  • De store investeringene på skoleområdet i Utdanning Vest utsettes til økonomien i den nye fylkeskommunen er avklart. 
  • Betydelig større andel av kuttforslag må tas innenfor sektoren samferdsel, der det ser ut til at man har betydelig overkapasitet. 

Stor kompetansearbeidsplass i Vardø 

Til slutt vil Vardø formannskap peke på at Vardø videregående skole er en stor og viktig kompetansearbeidsplass i Vardø kommune. Vi er sterkt bekymret for at kommunen får færre arbeidsplasser. I en tid med stor fraflytting vil dette ramme Vardø kommune særlig hardt. Dersom tilbud legges ned her får det store konsekvenser for befolknings- og næringsutviklingen i kommunen. 

Vardø formannskap oppfordrer på det sterkeste at man unngår å rasere utdanningstilbudet til våre ungdommer og arbeidsplasser i sårbare kommuner. Det er ikke fremtidsrettet politikk.

På vegne av Vardø Formannskap

Ørjan Jensen, ordfører

Catrine Rosanoff Aronsen, formannskapsmedlem Vardø AP

Del artikkel
Facebook
Twitter
LinkedIn

Relaterte artikler

Tenk deg, når du kjørende sørfra fra Kvænangen mot Langfjordbotn,...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...
Myndighetene foreslår et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø. Dessverre...
Jeg er overrasket over prosessen, tidspunktet og høringsfristen på noe...
Noe av det artigste jeg leser i lokalavisene våre er...
Ordfører Ørjan Jensens ukentlige oppdatering på hva som skjer og...

Søk i artikler og gamle aviser